ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 194 759 953 194 759 953
บริหารธุรกิจ 194 359 553 194 359 553
บธ.บ.การจัดการ 34 188 222 34 188 222
บธ.บ.การตลาด 22 171 193 22 171 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 138 138 138 138
บัญชี 375 375 375 375
บช.บ.การบัญชี 375 375 375 375
ศิลปศาสตร์ 25 25 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
รวมทั้งหมด 194 759 953 194 759 953