ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 898 898 2 2 900 900
พืชศาสตร์ 239 239 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 37 37 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 202 202 202 202
วิทยาศาสตร์ 62 62 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 62 62 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 365 365 365 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 60 60 60 60
ปวส.ประมง 29 29 29 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 203 203 203 203
วท.บ.ประมง 73 73 73 73
อุตสาหกรรมเกษตร 232 232 2 2 234 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 62 62 62 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 64 64 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 102 102 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 898 898 2 2 900 900