ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,655 3,655 967 967 168 168 4,790 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 813 813 221 221 1 1 1,035 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 133 133 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 381 381 161 161 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 9 9 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,317 1,317 452 452 102 102 1,871 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 88 88 37 37 64 64 189 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 318 318 147 147 465 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 385 385 141 141 30 30 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 161 161 57 57 218 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 189 189 189 189
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 15 15 8 8 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 625 625 108 108 733 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 150 150 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 108 108 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 900 900 186 186 65 65 1,151 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 65 65 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 254 254 61 61 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 450 450 48 48 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 3,655 3,655 967 967 168 168 4,790 4,790