ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 342 100 442 342 100 442
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 278 83 361 278 83 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 83 83 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 198 198 198 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 80 80 80 80
สหวิทยาการ 64 17 81 64 17 81
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 342 100 442 342 100 442