ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 1,423 1,577 21 21 37 37 154 1,481 1,635
บริหารธุรกิจ 154 816 970 13 13 15 15 154 844 998
ปวส.การจัดการ 70 70 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 28 28 28
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
บธ.บ.การจัดการ 413 413 13 13 15 15 441 441
บธ.บ.การตลาด 198 198 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 154 61 215 154 61 215
บัญชี 437 437 8 8 22 22 467 467
ปวส.การบัญชี 21 21 21 21
บช.บ.การบัญชี 416 416 8 8 22 22 446 446
ศิลปศาสตร์ 170 170 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 104 104 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 154 1,423 1,577 21 21 37 37 154 1,481 1,635