ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 285 285 285 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 203 203 203 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 70 70 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 75 75 75 75
วิศวกรรมเครื่องกล 82 82 82 82
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 82 82
รวมทั้งหมด 285 285 285 285