ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 481 2,585 3,066 157 1,022 1,179 64 450 514 702 4,057 4,759
บริหารธุรกิจ 481 1,511 1,992 157 607 764 64 321 385 702 2,439 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 261 261 261 261
บธ.บ.การจัดการ 38 515 553 210 210 82 82 38 807 845
บธ.บ.การตลาด 418 418 252 252 186 186 856 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 314 314 145 145 25 25 484 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 443 443 157 157 64 64 664 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 648 648 284 284 72 72 1,004 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 647 647 284 284 72 72 1,003 1,003
ศิลปศาสตร์ 426 426 131 131 57 57 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 227 227 74 74 301 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 123 123 57 57 57 57 237 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 481 2,585 3,066 157 1,022 1,179 64 450 514 702 4,057 4,759