ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 559 559 1 1 6 6 566 566
พืชศาสตร์ 154 154 2 2 156 156
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 30 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 114 114 114 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 2 2 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 195 195 195 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 132 132 132 132
วท.บ.ประมง 48 48 48 48
อุตสาหกรรมเกษตร 103 103 1 1 4 4 108 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 72 72 72 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 21 21 21 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 1 1 4 4 11 11
รวมทั้งหมด 559 559 1 1 6 6 566 566