ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,049 1,049 110 110 31 31 1,190 1,190
วิศวกรรมไฟฟ้า 492 492 64 64 31 31 587 587
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 262 262 64 64 31 31 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 53 53 53 53
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 295 295 36 36 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 295 295 36 36 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 262 262 10 10 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 10 10 213 213
รวมทั้งหมด 1,049 1,049 110 110 31 31 1,190 1,190