ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,483 2,483 29 29 49 49 2,561 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 338 338 9 9 17 17 364 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 9 9 17 17 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 428 428 428 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 256 256 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 835 835 32 32 867 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 75 75 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 101 101 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 283 283 32 32 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 192 192 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 123 123 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 476 476 5 5 481 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 132 132 3 3 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 344 344 2 2 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 406 406 15 15 421 421
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 265 265 15 15 280 280
รวมทั้งหมด 2,483 2,483 29 29 49 49 2,561 2,561