ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 965 965 98 98 24 24 1,087 1,087
วิศวกรรมไฟฟ้า 473 473 55 55 24 24 552 552
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 74 74 74 74
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 248 248 55 55 24 24 327 327
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 30 30
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 51 51
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 274 274 36 36 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 274 274 36 36 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 218 218 7 7 225 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 160 160 7 7 167 167
รวมทั้งหมด 965 965 98 98 24 24 1,087 1,087