ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 150 1,107 1,257 11 11 36 36 150 1,154 1,304
บริหารธุรกิจ 150 614 764 6 6 14 14 150 634 784
ปวส.การจัดการ 63 63 63 63
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
บธ.บ.การจัดการ 235 235 6 6 8 8 249 249
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 150 150 150 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 136 136 6 6 142 142
บัญชี 368 368 5 5 22 22 395 395
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 349 349 5 5 22 22 376 376
ศิลปศาสตร์ 125 125 125 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 78 78 78 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 150 1,107 1,257 11 11 36 36 150 1,154 1,304