ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,254 2,254 23 23 43 43 2,320 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 512 512 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 236 236 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 115 115 115 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 891 891 26 26 917 917
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 258 258 26 26 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 432 432 2 2 434 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 126 126 2 2 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 306 306 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 419 419 21 21 17 17 457 457
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 231 231 12 12 243 243
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 9 9 17 17 82 82
รวมทั้งหมด 2,254 2,254 23 23 43 43 2,320 2,320