ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 131 131 131 131
วิทยาศาสตร์ 63 63 63 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 63 63 63 63
อุตสาหกรรมเกษตร 68 68 68 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 22 22 22 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 131 131 131 131