ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 143 1,045 1,188 1 1 36 36 143 1,082 1,225
บริหารธุรกิจ 143 600 743 14 14 143 614 757
ปวส.การจัดการ 59 59 59 59
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 143 143 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 134 134 6 6 140 140
บธ.บ.การจัดการ 229 229 8 8 237 237
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บัญชี 321 321 1 1 22 22 344 344
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 302 302 1 1 22 22 325 325
ศิลปศาสตร์ 124 124 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 143 1,045 1,188 1 1 36 36 143 1,082 1,225