ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 143 1,045 1,188 1 1 36 36 143 1,082 1,225
บริหารธุรกิจ 143 600 743 14 14 143 614 757
ปวส.การจัดการ 59 59 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 35 35
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
บธ.บ.การจัดการ 229 229 8 8 237 237
บธ.บ.การตลาด 102 102 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 143 143 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 134 134 6 6 140 140
บัญชี 321 321 1 1 22 22 344 344
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 302 302 1 1 22 22 325 325
ศิลปศาสตร์ 124 124 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 143 1,045 1,188 1 1 36 36 143 1,082 1,225