ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 466 511 45 466 511
บริหารธุรกิจ 45 245 290 45 245 290
บธ.บ.การตลาด 67 67 67 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 129 129 129 129
บธ.บ.การจัดการ 49 49 49 49
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 45 45 45
บัญชี 221 221 221 221
บช.บ.การบัญชี 221 221 221 221
รวมทั้งหมด 45 466 511 45 466 511