ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 109 201 310 13 13 122 201 323
บริหารธุรกิจ 109 170 279 13 13 122 170 292
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 20 20
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 72 72 72 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 108 108 13 13 121 121
บธ.บ.การจัดการ 45 45 45 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
ศิลปศาสตร์ 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 109 201 310 13 13 122 201 323