ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 411 411 11 11 422 422
พืชศาสตร์ 53 53 6 6 59 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 30 30 30 30
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 16 16 16 16
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 6 6 11 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 171 171 171 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 33 33 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 138 138 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 55 55 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 20 20 20 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 132 132 5 5 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 19 19 19
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 99 99 99
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 5 5 15 15
รวมทั้งหมด 411 411 11 11 422 422