ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 952 952 48 48 44 44 1,044 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 466 466 22 22 44 44 532 532
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 241 22 22 44 44 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 254 254 26 26 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 254 26 26 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 190 190 190 190
รวมทั้งหมด 952 952 48 48 44 44 1,044 1,044