ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 578 578 1 1 579 579
พืชศาสตร์ 87 87 87 87
ปวส.พืชศาสตร์ 30 30 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 57 57 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 175 175 175 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 173 173 173 173
วิทยาศาสตร์ 39 39 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 39 39 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 127 127 127 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
ปวส.ประมง 19 19 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 62 62 62 62
วท.บ.ประมง 12 12 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 150 150 1 1 151 151
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 32 32 32 32
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 49 49 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 66 66 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 578 578 1 1 579 579