ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 518 2,372 2,890 93 461 554 80 575 655 691 3,408 4,099
บริหารธุรกิจ 518 1,358 1,876 93 260 353 80 445 525 691 2,063 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 192 192 192 192
บธ.บ.การจัดการ 167 167 66 66 29 29 262 262
บธ.บ.การตลาด 165 165 112 112 88 88 365 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 122 122 82 82 204 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 247 247 93 93 16 16 356 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 712 712 297 297 1,009 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 271 271 64 64 335 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 31 31 31 31
บัญชี 629 629 143 143 35 35 807 807
บช.บ.การบัญชี 629 629 143 143 35 35 807 807
ศิลปศาสตร์ 385 385 58 58 95 95 538 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 144 144 34 34 178 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 115 115 24 24 67 67 206 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 126 126 28 28 154 154
รวมทั้งหมด 518 2,372 2,890 93 461 554 80 575 655 691 3,408 4,099