ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,167 3,167 351 351 78 78 3,596 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 623 623 96 96 1 1 720 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 139 139 139 139
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 314 314 88 88 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 4 4 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 4 4 1 1 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,173 1,173 130 130 35 35 1,338 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 66 66 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 53 53 53 53
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 266 75 75 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 417 417 27 27 24 24 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 67 13 13 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 82 82 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 130 130 130 130
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 5 5 11 11 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 519 519 59 59 578 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 138 138 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 114 114 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 267 267 59 59 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 852 852 66 66 42 42 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 246 246 26 26 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 432 432 40 40 472 472
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 126 126 126 126
รวมทั้งหมด 3,167 3,167 351 351 78 78 3,596 3,596