ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 390 390 11 11 401 401
พืชศาสตร์ 46 46 6 6 52 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14 14 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 26 26 26 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 6 6 10 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 165 165 165 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 31 31 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 55 55 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
วท.บ.ประมง 20 20 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 124 124 5 5 129 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 94 94 94 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 5 5 14 14
รวมทั้งหมด 390 390 11 11 401 401