ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47 482 529 47 482 529
บริหารธุรกิจ 47 226 273 47 226 273
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 41 41 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 180 180 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บธ.บ.การจัดการ 25 25 25 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บัญชี 256 256 256 256
บช.บ.การบัญชี 256 256 256 256
รวมทั้งหมด 47 482 529 47 482 529