ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 423 2,477 2,900 60 230 290 62 740 802 545 3,447 3,992
บริหารธุรกิจ 423 1,473 1,896 60 135 195 62 576 638 545 2,184 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 201 201 201 201
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 62 62 24 24 86 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 184 184 60 60 15 15 259 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,006 1,006 451 451 1,457 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 239 239 47 47 286 286
บธ.บ.การจัดการ 117 117 50 50 2 2 169 169
บธ.บ.การตลาด 87 87 61 61 91 91 239 239
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 589 589 86 86 28 28 703 703
บช.บ.การบัญชี 589 589 86 86 28 28 703 703
เรียนรวม 8 8 8 8
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 407 407 9 9 136 136 552 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 204 204 24 24 228 228
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 73 4 4 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 130 130 5 5 112 112 247 247
รวมทั้งหมด 423 2,477 2,900 60 230 290 62 740 802 545 3,447 3,992