ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 355 2,401 2,756 42 140 182 62 711 773 459 3,252 3,711
บริหารธุรกิจ 355 1,423 1,778 42 69 111 62 548 610 459 2,040 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 179 179 179 179
บธ.บ.การตลาด 78 78 16 16 91 91 185 185
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 992 992 429 429 1,421 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 191 191 47 47 238 238
บธ.บ.การจัดการ 112 112 31 31 143 143
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 164 164 42 42 15 15 221 221
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 62 62 22 22 84 84
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 570 570 66 66 27 27 663 663
บช.บ.การบัญชี 570 570 66 66 27 27 663 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 400 400 5 5 136 136 541 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 69 4 4 73 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 127 127 1 1 112 112 240 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 204 204 24 24 228 228
รวมทั้งหมด 355 2,401 2,756 42 140 182 62 711 773 459 3,252 3,711