ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 140 140 84 84 98 1 99 322 1 323
วิศวกรรมเครื่องกล 85 85 45 45 49 49 179 179
ปวส.ช่างยนต์ 50 50 18 18 18 18 86 86
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 35 27 27 31 31 93 93
วิศวกรรมไฟฟ้า 41 41 32 32 33 1 34 106 1 107
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 16 16 9 1 10 48 1 49
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 18 16 16 24 24 58 58
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 7 7 16 16 37 37
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 14 7 7 16 16 37 37
รวมทั้งหมด 140 140 84 84 98 1 99 322 1 323