ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 120 186 58 156 214 9 47 56 8 37 45 2 6 8 143 366 509
บริหารธุรกิจ 64 112 176 56 138 194 5 34 39 4 26 30 2 6 8 131 316 447
ปวส.การจัดการ 14 24 38 10 26 36 1 6 7 25 56 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 13 25 13 19 32 25 32 57
บธ.บ.การจัดการ 26 34 60 9 56 65 5 32 37 4 26 30 1 1 45 148 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 41 53 24 37 61 2 2 36 80 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 2 8 10 2 18 20 4 10 14 4 11 15 12 47 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 8 10 2 18 20 4 10 14 4 11 15 12 47 59
รวมทั้งหมด 66 120 186 58 156 214 9 47 56 8 37 45 2 6 8 143 366 509