ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 14 38 14 9 23 6 7 13 11 8 19 10 1 11 65 39 104
การออกแบบ 24 14 38 14 9 23 6 7 13 11 8 19 10 1 11 65 39 104
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 14 38 14 9 23 6 7 13 11 8 19 9 1 10 64 39 103
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 24 14 38 14 9 23 6 7 13 11 8 19 10 1 11 65 39 104