ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 229 207 436 202 201 403 254 218 472 199 203 402 57 39 96 61 37 98 1,002 905 1,907
การออกแบบ 75 93 168 73 78 151 85 122 207 71 93 164 15 19 34 319 405 724
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 31 29 60 41 30 71 44 41 85 31 41 72 13 11 24 160 152 312
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 19 39 58 13 30 43 13 46 59 13 30 43 1 2 3 59 147 206
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 25 25 50 19 18 37 28 35 63 27 22 49 1 6 7 100 106 206
เทคโนโลยีศิลป์ 27 39 66 33 41 74 36 29 65 33 34 67 9 5 14 138 148 286
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 26 43 14 32 46 29 19 48 19 30 49 9 4 13 88 111 199
ทล.บ.เซรามิก 10 13 23 19 9 28 7 10 17 14 4 18 1 1 50 37 87
ศิลปกรรม 76 28 104 53 32 85 66 32 98 41 40 81 15 7 22 251 139 390
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 76 28 104 53 32 85 66 32 98 41 40 81 15 7 22 251 139 390
สถาปัตยกรรม 51 47 98 43 50 93 67 35 102 54 36 90 57 39 96 22 6 28 294 213 507
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13 13 13 13
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 14 18 32 12 21 33 21 16 37 12 20 32 16 15 31 9 6 15 84 96 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 37 29 66 31 29 60 46 19 65 42 16 58 41 24 65 197 117 314
รวมทั้งหมด 229 207 436 202 201 403 254 218 472 199 203 402 57 39 96 61 37 98 1,002 905 1,907