ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 62 185 247 68 299 367 63 92 155 32 98 130 225 674 899
บริหารธุรกิจ 25 42 67 56 143 199 55 56 111 31 57 88 167 298 465
ปวส.การจัดการ 3 15 18 3 15 18
บธ.บ.การจัดการ 5 18 23 13 79 92 22 28 50 9 22 31 49 147 196
บธ.บ.การตลาด 1 17 18 16 35 51 9 18 27 2 12 14 28 82 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 7 26 24 14 38 24 10 34 20 23 43 87 54 141
บัญชี 5 72 77 11 141 152 3 28 31 34 34 19 275 294
ปวส.การบัญชี 1 19 20 1 19 20
บช.บ.การบัญชี 5 72 77 10 122 132 3 28 31 34 34 18 256 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 32 71 103 32 71 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 32 71 103 32 71 103
ศิลปศาสตร์ 1 15 16 5 8 13 1 7 8 7 30 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 15 16 5 8 13 1 7 8 7 30 37
รวมทั้งหมด 62 185 247 68 299 367 63 92 155 32 98 130 225 674 899