ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 177 234 45 165 210 42 127 169 43 92 135 4 2 6 191 563 754
บริหารธุรกิจ 39 85 124 36 67 103 29 78 107 41 76 117 1 1 2 146 307 453
บธ.บ.การจัดการ 11 60 71 11 43 54 7 45 52 11 48 59 1 1 41 196 237
บธ.บ.การตลาด 7 13 20 1 7 8 3 15 18 7 12 19 18 47 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 12 33 24 17 41 19 18 37 23 16 39 1 1 87 64 151
บัญชี 15 77 92 5 82 87 7 36 43 9 9 1 1 2 28 205 233
บช.บ.การบัญชี 15 77 92 5 82 87 7 36 43 9 9 1 1 2 28 205 233
ศิลปศาสตร์ 3 15 18 4 16 20 6 13 19 2 7 9 2 2 17 51 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 15 18 4 16 20 6 13 19 2 7 9 2 2 17 51 68
รวมทั้งหมด 57 177 234 45 165 210 42 127 169 43 92 135 4 2 6 191 563 754