ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 99 43 142 88 54 142 51 31 82 41 14 55 6 3 9 285 145 430
พืชศาสตร์ 16 16 43 20 63 14 7 21 19 1 20 4 4 96 28 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 3 3 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 2 3 3 3 12 2 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 39 18 57 14 7 21 19 1 20 1 1 79 26 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 29 88 59 29 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 29 88 59 29 88
วิทยาศาสตร์ 14 4 18 22 6 28 12 7 19 6 7 13 1 1 2 55 25 80
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 2 1 3 13 4 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 4 18 11 3 14 10 3 13 6 7 13 41 17 58
สัตวศาสตร์และประมง 7 2 9 23 18 41 23 11 34 14 14 2 2 67 33 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 2 5 2 1 3 5 3 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 18 10 28 14 8 22 10 10 1 1 46 19 65
วท.บ.ประมง 2 4 6 9 3 12 4 4 15 7 22
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 3 4 1 1 1 4 5
อุตสาหกรรมเกษตร 3 8 11 10 10 2 6 8 2 6 8 1 1 8 30 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 8 10 8 8 2 6 8 2 6 8 6 28 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 2 2 4
รวมทั้งหมด 99 43 142 88 54 142 51 31 82 41 14 55 6 3 9 285 145 430