ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 99 43 142 88 54 142 51 31 82 41 14 55 6 3 9 285 145 430
พืชศาสตร์ 16 16 43 20 63 14 7 21 19 1 20 4 4 96 28 124
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 1 2 3 3 3 12 2 14
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 3 3 5 5
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 6 39 18 57 14 7 21 19 1 20 1 1 79 26 105
เรียนรวม 59 29 88 59 29 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 29 88 59 29 88
วิทยาศาสตร์ 14 4 18 22 6 28 12 7 19 6 7 13 1 1 2 55 25 80
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 4 18 11 3 14 10 3 13 6 7 13 41 17 58
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 2 1 3 13 4 17
สัตวศาสตร์และประมง 7 2 9 23 18 41 23 11 34 14 14 2 2 67 33 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 2 5 2 1 3 5 3 8
วท.บ.ประมง 2 4 6 9 3 12 4 4 15 7 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 18 10 28 14 8 22 10 10 1 1 46 19 65
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 3 4 1 1 1 4 5
อุตสาหกรรมเกษตร 3 8 11 10 10 2 6 8 2 6 8 1 1 8 30 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 8 10 8 8 2 6 8 2 6 8 6 28 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 1 1 2 2 4
รวมทั้งหมด 99 43 142 88 54 142 51 31 82 41 14 55 6 3 9 285 145 430