ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 944 122 1,066 1,048 148 1,196 658 126 784 508 95 603 49 15 64 441 41 482 3,648 547 4,195
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 59 16 75 78 26 104 79 27 106 59 17 76 49 15 64 42 8 50 366 109 475
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 8 26 22 12 34 13 16 29 15 13 28 15 12 27 9 4 13 92 65 157
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 4 19 25 14 39 31 10 41 37 3 40 31 3 34 30 3 33 169 37 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 4 30 31 31 35 1 36 7 1 8 3 3 1 1 103 6 109
วิศวกรรมเครื่องกล 216 20 236 234 20 254 122 21 143 127 18 145 135 7 142 834 86 920
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 31 31 1 1 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 9 21 20 10 30 18 12 30 9 9 18 23 5 28 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 85 1 86 107 1 108 97 2 99 107 2 109 65 1 66 461 7 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 63 63 59 59 24 24 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 17 10 27 12 9 21 7 7 14 11 7 18 47 33 80
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 5 5 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 349 36 385 404 32 436 283 31 314 192 21 213 131 8 139 1,359 128 1,487
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 3 24 8 1 9 29 4 33
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 40 40 1 1 75 1 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 54 16 70 49 1 50 24 1 25 127 18 145
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 5 92 104 11 115 129 8 137 74 4 78 20 20 414 28 442
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 82 7 89 83 10 93 67 10 77 86 14 100 41 2 43 359 43 402
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 5 25 24 2 26 37 4 41 81 11 92
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 1 71 75 5 80 87 13 100 32 3 35 264 22 286
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 8 8 10 1 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 89 30 119 109 27 136 99 21 120 47 18 65 55 6 61 399 102 501
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 18 33 18 11 29 11 12 23 16 11 27 9 3 12 69 55 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 12 86 91 16 107 88 9 97 31 7 38 46 3 49 330 47 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 231 20 251 223 43 266 75 26 101 83 21 104 78 12 90 690 122 812
ปวส.ช่างโลหะ 19 19 29 29 5 5 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 39 5 44 20 7 27 59 12 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 8 65 58 25 83 41 14 55 40 14 54 38 11 49 234 72 306
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 44 44 7 7 82 1 83
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 55 6 61 37 11 48 34 12 46 43 7 50 28 1 29 197 37 234
รวมทั้งหมด 944 122 1,066 1,048 148 1,196 658 126 784 508 95 603 49 15 64 441 41 482 3,648 547 4,195