ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47 172 219 61 184 245 42 111 153 61 92 153 1 1 211 560 771
บริหารธุรกิจ 19 50 69 47 84 131 38 54 92 54 56 110 1 1 158 245 403
บธ.บ.การจัดการ 3 24 27 11 31 42 10 31 41 22 28 50 1 1 46 115 161
บธ.บ.การตลาด 2 18 20 12 41 53 15 19 34 9 18 27 38 96 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 8 22 24 12 36 13 4 17 23 10 33 74 34 108
บัญชี 5 72 77 14 100 114 4 44 48 3 28 31 26 244 270
บช.บ.การบัญชี 5 72 77 14 100 114 4 44 48 3 28 31 26 244 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 50 73 23 50 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 50 73 23 50 73
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 8 12 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 8 12 4 21 25
รวมทั้งหมด 47 172 219 61 184 245 42 111 153 61 92 153 1 1 211 560 771