ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 297 360 78 401 479 53 187 240 34 162 196 9 9 18 237 1,056 1,293
บริหารธุรกิจ 46 136 182 60 217 277 40 70 110 25 57 82 9 3 12 180 483 663
ปวส.การจัดการ 3 28 31 1 1 3 29 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 37 45 5 1 6 13 38 51
บธ.บ.การจัดการ 8 66 74 9 76 85 3 30 33 3 26 29 1 1 23 199 222
บธ.บ.การตลาด 14 28 42 6 23 29 6 27 33 8 17 25 34 95 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 42 66 34 53 87 31 13 44 14 14 28 4 4 107 122 229
บัญชี 6 110 116 9 138 147 4 68 72 2 65 67 5 5 21 386 407
ปวส.การบัญชี 1 32 33 2 2 1 34 35
บช.บ.การบัญชี 6 110 116 8 106 114 4 68 72 2 65 67 3 3 20 352 372
ศิลปศาสตร์ 11 51 62 9 46 55 9 49 58 7 40 47 1 1 36 187 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 21 24 4 20 24 1 25 26 1 14 15 9 80 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 30 38 5 26 31 8 24 32 6 26 32 1 1 27 107 134
รวมทั้งหมด 63 297 360 78 401 479 53 187 240 34 162 196 9 9 18 237 1,056 1,293