ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 6 30 20 13 33 11 8 19 6 7 13 5 1 6 66 35 101
การออกแบบ 24 6 30 20 13 33 11 8 19 6 7 13 5 1 6 66 35 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 6 30 20 13 33 11 8 19 6 7 13 5 1 6 66 35 101
รวมทั้งหมด 24 6 30 20 13 33 11 8 19 6 7 13 5 1 6 66 35 101