ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 179 83 262 136 89 225 88 54 142 71 66 137 18 7 25 492 299 791
พืชศาสตร์ 33 27 60 22 32 54 15 17 32 23 25 48 6 5 11 99 106 205
ปวส.พืชศาสตร์ 10 8 18 2 6 8 6 4 10 18 18 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 19 42 20 26 46 15 17 32 23 25 48 1 1 81 88 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 1 1 41 14 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 2 11 10 2 12 9 6 15 12 4 16 1 1 41 14 55
สัตวศาสตร์และประมง 65 43 108 58 47 105 39 17 56 21 24 45 4 1 5 187 132 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 12 29 9 5 14 1 1 2 27 18 45
ปวส.ประมง 14 3 17 8 2 10 3 3 25 5 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 30 23 53 31 36 67 19 12 31 12 16 28 92 87 179
วท.บ.ประมง 4 5 9 10 4 14 20 5 25 9 8 17 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 70 10 80 46 8 54 25 14 39 15 13 28 7 1 8 163 46 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 36 1 37 19 1 20 3 3 58 2 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 7 11 4 6 10 3 14 17 5 13 18 16 40 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 29 29 22 22 22 22 10 10 4 4 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 179 83 262 136 89 225 88 54 142 71 66 137 18 7 25 492 299 791