ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 212 171 383 212 198 410 190 195 385 249 217 466 54 35 89 74 42 116 991 858 1,849
การออกแบบ 74 68 142 70 90 160 69 75 144 84 121 205 15 17 32 312 371 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 19 17 36 31 29 60 38 27 65 44 40 84 7 8 15 139 121 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 15 27 42 17 37 54 12 30 42 12 46 58 2 3 5 58 143 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 37 21 58 22 24 46 19 18 37 28 35 63 6 6 12 112 104 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 45 25 70 28 36 64 31 41 72 35 29 64 10 5 15 149 136 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 32 20 52 18 25 43 13 32 45 28 19 47 8 2 10 99 98 197
ทล.บ.เซรามิก 13 5 18 10 11 21 18 9 27 7 10 17 2 3 5 50 38 88
ศิลปกรรม 52 34 86 64 26 90 47 29 76 63 32 95 19 12 31 245 133 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 52 34 86 64 26 90 47 29 76 63 32 95 19 12 31 245 133 378
สถาปัตยกรรม 41 44 85 50 46 96 43 50 93 67 35 102 54 35 89 30 8 38 285 218 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 2 22 20 2 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 13 22 35 14 17 31 12 21 33 21 16 37 12 19 31 10 6 16 82 101 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 28 22 50 36 29 65 31 29 60 46 19 65 42 16 58 183 115 298
รวมทั้งหมด 212 171 383 212 198 410 190 195 385 249 217 466 54 35 89 74 42 116 991 858 1,849