ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 85 451 536 77 423 500 50 209 259 29 109 138 1 23 24 242 1,215 1,457
บริหารธุรกิจ 65 249 314 58 264 322 38 72 110 21 39 60 1 16 17 183 640 823
ปวส.การจัดการ 9 29 38 4 41 45 6 6 13 76 89
ปวส.การตลาด 3 25 28 2 10 12 8 8 5 43 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 7 11 7 14 21 1 1 11 22 33
บธ.บ.การจัดการ 14 97 111 18 119 137 11 48 59 6 23 29 1 1 49 288 337
บธ.บ.การตลาด 13 53 66 4 43 47 9 16 25 4 11 15 30 123 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 38 60 23 37 60 18 8 26 11 5 16 1 1 75 88 163
บัญชี 12 169 181 14 127 141 5 94 99 1 30 31 6 6 32 426 458
ปวส.การบัญชี 3 20 23 1 22 23 2 2 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 9 149 158 13 105 118 5 94 99 1 30 31 4 4 28 382 410
ศิลปศาสตร์ 8 33 41 5 32 37 7 43 50 7 40 47 1 1 27 149 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 24 30 3 20 23 5 26 31 4 25 29 1 1 18 96 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 9 11 2 12 14 2 17 19 3 15 18 9 53 62
รวมทั้งหมด 85 451 536 77 423 500 50 209 259 29 109 138 1 23 24 242 1,215 1,457