ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 107 733 573 102 675 344 54 398 213 39 252 1 1 165 32 197 1,922 334 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 176 4 180 180 2 182 81 1 82 28 28 1 1 26 2 28 492 9 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 35 35 10 10 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 1 66 71 1 72 53 53 20 20 10 2 12 219 4 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 2 33 35 1 36 28 1 29 8 8 1 1 103 4 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 225 48 273 214 47 261 159 21 180 85 15 100 28 8 36 711 139 850
ปวส.ไฟฟ้า 29 8 37 33 5 38 1 1 63 13 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 9 34 10 9 19 3 4 7 38 22 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 5 27 20 3 23 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 12 60 28 6 34 40 5 45 14 5 19 10 1 11 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 9 69 63 11 74 49 8 57 38 7 45 13 3 16 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 11 46 37 5 42 14 3 17 1 1 87 19 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 5 46 25 2 27 33 3 36 19 19 118 10 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 93 25 118 70 27 97 47 14 61 47 10 57 63 19 82 320 95 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 34 12 46 24 10 34 22 3 25 80 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 13 72 46 17 63 47 14 61 47 10 57 41 16 57 240 70 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 30 162 109 26 135 57 18 75 53 14 67 48 3 51 399 91 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 4 40 36 2 38 7 7 79 6 85
ปวส.ช่างโลหะ 31 2 33 18 2 20 16 16 65 4 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 23 66 46 18 64 55 14 69 47 11 58 25 3 28 216 69 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 1 23 9 4 13 2 4 6 6 3 9 39 12 51
รวมทั้งหมด 626 107 733 573 102 675 344 54 398 213 39 252 1 1 165 32 197 1,922 334 2,256