ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 107 733 573 102 675 344 54 398 213 39 252 1 1 165 32 197 1,922 334 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 8 102 69 7 76 63 8 71 33 3 36 1 1 260 26 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 5 46 25 2 27 33 3 36 19 19 118 10 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 1 23 9 4 13 2 4 6 6 3 9 39 12 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 2 33 35 1 36 28 1 29 8 8 1 1 103 4 107
วิศวกรรมเครื่องกล 145 2 147 145 1 146 53 53 20 20 26 2 28 389 5 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 39 39 6 6 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 39 1 40 35 35 10 10 84 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 1 66 71 1 72 53 53 20 20 10 2 12 219 4 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 184 43 227 189 45 234 126 18 144 66 15 81 28 8 36 593 129 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 9 34 10 9 19 3 4 7 38 22 60
ปวส.ไฟฟ้า 29 8 37 33 5 38 1 1 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 5 27 20 3 23 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 9 69 63 11 74 49 8 57 38 7 45 13 3 16 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 12 60 28 6 34 40 5 45 14 5 19 10 1 11 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 35 11 46 37 5 42 14 3 17 1 1 87 19 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 93 25 118 70 27 97 47 14 61 47 10 57 63 19 82 320 95 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 34 12 46 24 10 34 22 3 25 80 25 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 13 72 46 17 63 47 14 61 47 10 57 41 16 57 240 70 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 110 29 139 100 22 122 55 14 69 47 11 58 48 3 51 360 79 439
ปวส.ช่างโลหะ 31 2 33 18 2 20 16 16 65 4 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 4 40 36 2 38 7 7 79 6 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 23 66 46 18 64 55 14 69 47 11 58 25 3 28 216 69 285
รวมทั้งหมด 626 107 733 573 102 675 344 54 398 213 39 252 1 1 165 32 197 1,922 334 2,256