ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 135 174 42 164 206 42 141 183 42 118 160 7 10 17 172 568 740
บริหารธุรกิจ 27 58 85 29 74 103 33 57 90 29 75 104 7 7 14 125 271 396
บธ.บ.การจัดการ 9 35 44 7 51 58 11 40 51 7 42 49 1 1 2 35 169 204
บธ.บ.การตลาด 4 12 16 6 12 18 1 4 5 3 15 18 1 1 2 15 44 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 11 25 16 11 27 21 13 34 19 18 37 5 5 10 75 58 133
บัญชี 9 67 76 11 75 86 5 68 73 7 30 37 2 2 32 242 274
บช.บ.การบัญชี 9 67 76 11 75 86 5 68 73 7 30 37 2 2 32 242 274
ศิลปศาสตร์ 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 10 13 2 15 17 4 16 20 6 13 19 1 1 15 55 70
รวมทั้งหมด 39 135 174 42 164 206 42 141 183 42 118 160 7 10 17 172 568 740