ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 100 56 156 69 54 123 90 51 141 5 14 19 2 7 9 266 182 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 95 53 148 61 40 101 89 42 131 245 135 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 80 10 90 46 7 53 73 8 81 199 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 6 23 29 5 22 27 2 21 23 13 66 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 20 29 10 11 21 14 13 27 33 44 77
สหวิทยาการ 5 3 8 8 14 22 1 9 10 5 14 19 2 7 9 21 47 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 3 8 8 14 22 1 9 10 5 14 19 1 2 3 20 42 62
รวมทั้งหมด 100 56 156 69 54 123 90 51 141 5 14 19 2 7 9 266 182 448