ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 33 2 35 174 1 175 146 146 353 3 356
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 57 57 56 56 120 120
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 12 12 37 37
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 34 34 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 70 1 71 36 36 124 1 125
ปวส.ไฟฟ้า 18 18 25 1 26 1 1 44 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 35 35 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 2 10 47 47 54 54 109 2 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 8 2 10 8 8 16 2 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 54 54 93 93
รวมทั้งหมด 33 2 35 174 1 175 146 146 353 3 356