ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 189 19 208 227 24 251 278 36 314 138 19 157 10 10 53 7 60 895 105 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 2 16 31 3 34 25 4 29 10 10 2 2 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 17 3 20 10 10 2 2 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 8 1 9 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 98 18 116 98 18 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 98 18 116 98 18 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 119 7 126 105 4 109 41 5 46 12 1 13 311 18 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 99 4 103 93 2 95 27 1 28 8 8 261 8 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 2 10 12 2 14 14 4 18 2 2 36 8 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 24 24 44 9 53 75 14 89 47 1 48 34 5 39 224 29 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 24 44 9 53 75 14 89 47 1 48 34 5 39 224 29 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 50 6 56 67 15 82 25 9 34 5 1 6 180 31 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 6 2 8 10 10 20 12 6 18 2 1 3 30 19 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 44 4 48 57 5 62 13 3 16 3 3 150 12 162
รวมทั้งหมด 189 19 208 227 24 251 278 36 314 138 19 157 10 10 53 7 60 895 105 1,000