ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 62 294 356 76 390 466 50 187 237 34 162 196 9 9 18 231 1,042 1,273
บริหารธุรกิจ 44 134 178 58 211 269 38 70 108 25 57 82 9 3 12 174 475 649
ปวส.การจัดการ 3 27 30 1 1 3 28 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 37 45 5 1 6 13 38 51
บธ.บ.การจัดการ 8 66 74 8 72 80 2 30 32 3 26 29 1 1 21 195 216
บธ.บ.การตลาด 13 28 41 6 22 28 6 27 33 8 17 25 33 94 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 40 63 33 53 86 30 13 43 14 14 28 4 4 104 120 224
บัญชี 6 110 116 9 133 142 4 68 72 2 65 67 5 5 21 381 402
ปวส.การบัญชี 1 31 32 2 2 1 33 34
บช.บ.การบัญชี 6 110 116 8 102 110 4 68 72 2 65 67 3 3 20 348 368
ศิลปศาสตร์ 12 50 62 9 46 55 8 49 57 7 40 47 1 1 36 186 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 20 23 4 19 23 1 25 26 1 14 15 9 78 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 30 39 5 27 32 7 24 31 6 26 32 1 1 27 108 135
รวมทั้งหมด 62 294 356 76 390 466 50 187 237 34 162 196 9 9 18 231 1,042 1,273