ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 28 6 34 24 2 26 52 8 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 28 6 34 24 2 26 52 8 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 28 6 34 24 2 26 52 8 60
รวมทั้งหมด 28 6 34 24 2 26 52 8 60