ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 334 773 1,107 359 851 1,210 312 770 1,082 295 703 998 102 170 272 1,402 3,267 4,669
บริหารธุรกิจ 273 490 763 293 467 760 247 452 699 240 399 639 81 77 158 1,134 1,885 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 7 22 29 6 7 13 13 29 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 21 46 67 12 31 43 20 48 68 10 35 45 6 8 14 69 168 237
บธ.บ.การจัดการ 41 154 195 45 135 180 62 152 214 59 141 200 8 13 21 215 595 810
บธ.บ.การตลาด 78 165 243 83 164 247 65 118 183 66 80 146 17 10 27 309 537 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 69 91 24 70 94 24 102 126 30 87 117 2 18 20 102 346 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 36 144 122 45 167 76 32 108 75 56 131 42 19 61 423 188 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 20 23 3 20 23
บัญชี 27 180 207 34 253 287 26 190 216 24 178 202 19 91 110 130 892 1,022
ปวส.การบัญชี 3 31 34 2 15 17 5 46 51
บช.บ.การบัญชี 27 180 207 31 222 253 26 190 216 24 178 202 17 76 93 125 846 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 30 92 122 32 131 163 39 128 167 31 126 157 2 2 4 134 479 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 59 63 19 92 111 22 87 109 22 94 116 2 2 4 69 334 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 33 59 13 39 52 17 41 58 9 32 41 65 145 210
รวมทั้งหมด 334 773 1,107 359 851 1,210 312 770 1,082 295 703 998 102 170 272 1,402 3,267 4,669