ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 808 145 953 866 124 990 646 134 780 505 120 625 46 16 62 620 64 684 3,491 603 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 68 31 99 55 15 70 75 25 100 46 27 73 46 16 62 38 10 48 328 124 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 8 27 16 8 24 22 11 33 13 16 29 15 13 28 6 5 11 91 61 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 33 12 45 14 3 17 24 14 38 28 10 38 31 3 34 29 5 34 159 47 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 11 27 25 4 29 29 29 5 1 6 1 1 76 16 92
วิศวกรรมเครื่องกล 172 18 190 193 21 214 133 20 153 115 21 136 200 13 213 813 93 906
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 6 24 10 9 19 19 10 29 18 12 30 10 6 16 75 43 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 2 102 71 1 72 104 1 105 90 2 92 108 1 109 473 7 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 45 45 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 10 29 16 10 26 10 9 19 7 7 14 10 6 16 62 42 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 5 1 6 9 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 293 46 339 316 39 355 246 26 272 189 25 214 211 17 228 1,255 153 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 33 1 34 2 2 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 62 35 97 40 21 61 20 20 122 56 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 6 108 85 5 90 102 11 113 70 6 76 35 1 36 394 29 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 91 4 95 73 7 80 77 10 87 57 9 66 74 10 84 372 40 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 3 20 34 2 36 51 5 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 1 68 67 5 72 62 10 72 12 1 13 208 17 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 1 1 2 16 16 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 76 22 98 84 31 115 104 27 131 80 21 101 29 29 373 101 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16 15 31 13 18 31 18 11 29 12 12 24 5 5 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60 7 67 71 13 84 86 16 102 68 9 77 24 24 309 45 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 199 28 227 218 18 236 88 36 124 75 26 101 142 24 166 722 132 854
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 2 14 35 4 39 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 84 16 100 53 9 62 53 25 78 41 14 55 43 21 64 274 85 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 44 44 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 10 72 51 4 55 35 11 46 34 12 46 37 3 40 219 40 259
รวมทั้งหมด 808 145 953 866 124 990 646 134 780 505 120 625 46 16 62 620 64 684 3,491 603 4,094