ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 808 145 953 866 124 990 646 134 780 505 120 625 46 16 62 620 64 684 3,491 603 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 172 18 190 193 21 214 133 20 153 115 21 136 200 13 213 813 93 906
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 18 6 24 10 9 19 19 10 29 18 12 30 10 6 16 75 43 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 10 29 16 10 26 10 9 19 7 7 14 10 6 16 62 42 104
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 45 45 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 2 102 71 1 72 104 1 105 90 2 92 108 1 109 473 7 480
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 5 1 6 9 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 326 58 384 330 42 372 270 40 310 217 35 252 31 3 34 242 22 264 1,416 200 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 32 1 33 33 1 34 2 2 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 62 35 97 40 21 61 20 20 122 56 178
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 1 68 67 5 72 62 10 72 12 1 13 208 17 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 33 12 45 14 3 17 24 14 38 28 10 38 31 3 34 29 5 34 159 47 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 17 3 20 34 2 36 51 5 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 91 4 95 73 7 80 77 10 87 57 9 66 74 10 84 372 40 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 6 108 85 5 90 102 11 113 70 6 76 35 1 36 394 29 423
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 1 1 2 16 16 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 95 30 125 100 39 139 126 38 164 93 37 130 15 13 28 35 5 40 464 162 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 19 8 27 16 8 24 22 11 33 13 16 29 15 13 28 6 5 11 91 61 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16 15 31 13 18 31 18 11 29 12 12 24 5 5 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 60 7 67 71 13 84 86 16 102 68 9 77 24 24 309 45 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 215 39 254 243 22 265 117 36 153 80 27 107 143 24 167 798 148 946
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 14 14 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 2 14 35 4 39 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 11 27 25 4 29 29 29 5 1 6 1 1 76 16 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 31 1 32 44 44 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 10 72 51 4 55 35 11 46 34 12 46 37 3 40 219 40 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 84 16 100 53 9 62 53 25 78 41 14 55 43 21 64 274 85 359
รวมทั้งหมด 808 145 953 866 124 990 646 134 780 505 120 625 46 16 62 620 64 684 3,491 603 4,094