ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 58 77 135 92 87 179 57 45 102 61 67 128 9 3 12 277 279 556
พืชศาสตร์ 26 17 43 41 33 74 22 5 27 25 26 51 3 3 117 81 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 4 3 7 8 5 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 10 21 34 27 61 8 5 13 20 18 38 1 1 74 60 134
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 4 12 2 3 5 14 14 5 8 13 2 2 31 15 46
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 28 20 48 46 39 85 35 30 65 31 18 49 4 1 5 144 108 252
ปวส.ประมง 4 3 7 4 4 2 2 10 3 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 4 10 10 10 1 1 2 17 5 22
วท.บ.ประมง 12 2 14 5 8 13 12 3 15 13 3 16 1 1 43 16 59
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 11 17 27 31 58 23 27 50 18 15 33 74 84 158
อุตสาหกรรมเกษตร 4 40 44 5 15 20 10 10 5 23 28 2 2 4 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 2 3 1 5 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 3 4 2 21 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 19 20 4 13 17 10 10 4 20 24 9 62 71
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 58 77 135 92 87 179 57 45 102 61 67 128 9 3 12 277 279 556