ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 58 77 135 92 87 179 57 45 102 61 67 128 9 3 12 277 279 556
พืชศาสตร์ 26 17 43 41 33 74 22 5 27 25 26 51 3 3 117 81 198
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 4 3 7 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 4 12 2 3 5 14 14 5 8 13 2 2 31 15 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 10 21 34 27 61 8 5 13 20 18 38 1 1 74 60 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 1 1 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 28 20 48 46 39 85 35 30 65 31 18 49 4 1 5 144 108 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 4 10 10 10 1 1 2 17 5 22
ปวส.ประมง 4 3 7 4 4 2 2 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 11 17 27 31 58 23 27 50 18 15 33 74 84 158
วท.บ.ประมง 12 2 14 5 8 13 12 3 15 13 3 16 1 1 43 16 59
อุตสาหกรรมเกษตร 4 40 44 5 15 20 10 10 5 23 28 2 2 4 16 90 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 2 3 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 19 20 4 13 17 10 10 4 20 24 9 62 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 3 4 2 21 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 58 77 135 92 87 179 57 45 102 61 67 128 9 3 12 277 279 556